اطلاعات تماس
تلفن
تلفن شعبه ۱ ۶۶۱۵۳۱۶۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۱۵۴۱۵۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۱۵۴۳۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۰۹۱۲۴۱۳۴۸۶۹ ۲۱ ۰۰۹۸
شعبه ۲ ۳۳۹۹۱۰۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۲۷۰۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۰۹۱۲۶۴۶۷۲۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
شعبه اول ۶۶۱۵۴۷۲۵ ۲۱ ۰۰۹۸
شعبه دوم ۳۳۹۰۴۱۵۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
(شماره واتساپ) ۹۱۲۶۴۶۷۲۸۹ ۰۰۹۸
(شماره واتساپ) ۹۱۲۴۱۳۴۸۹۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
شعبه اول: بازار اهن شاد اباد- مجتمع پارسیان – بلوک دی – پلاک 120 شعبه دوم: خیام شمالی - روبروی پارک شهر - خیابان صوراسرافیل - پاساژ خدامی - طبقه دوم پلاک 10

مگاموج

تلفن

  • تلفن شعبه ۱ ۶۶۱۵۳۱۶۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۶۶۱۵۴۱۵۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۶۶۱۵۴۳۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۰۹۱۲۴۱۳۴۸۶۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • شعبه ۲ ۳۳۹۹۱۰۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۹۲۷۰۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۰۹۱۲۶۴۶۷۲۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • شعبه اول ۶۶۱۵۴۷۲۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • شعبه دوم ۳۳۹۰۴۱۵۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • (شماره واتساپ) ۹۱۲۶۴۶۷۲۸۹ ۰۰۹۸
  • (شماره واتساپ) ۹۱۲۴۱۳۴۸۹۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  شعبه اول: بازار اهن شاد اباد- مجتمع پارسیان – بلوک دی – پلاک 120 شعبه دوم: خیام شمالی - روبروی پارک شهر - خیابان صوراسرافیل - پاساژ خدامی - طبقه دوم پلاک 10

خروجی اخبار


لینک های مرتبط